Kaikouzu Shochu

Glass:

Sweet potato – Kagoshima.