Asari (clams) Sake Mushi by Hana Japanese Eatery in Phoenix, Arizona

Asari (clams) Sake Mushi by Hana Japanese Eatery in Phoenix, Arizona

Asari (clams) Sake Mushi by Hana Japanese Eatery in Phoenix, Arizona